Välkommen till

SD Mariestad

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Tillsätt administrativa assistenter i skolan utöver vanliga lärarassistenter.

Sverigedemokraterna vill se en kunskapsinriktad skola med fokus på lärandet som kärnuppgift. Alla andra uppgifter som inte har direkt anknytning till klassrummets sfär måste förflyttas till de andra kollegor som inte är i huvudsak anställda som lärare. För att kunna ge våra unga den start i livet krävs i första hand att lärare tillåts vara lärare och kan fokusera all sin tid på jobbet i klassrummet och förberedelser för lektionerna. Det krävs sålunda att vi anställer fler människor som har som huvuduppgift att omhandha dessa många andra uppgifter, istället för att det blir en allt för tidskrävande bisyssla för lärarna.

Inför jourklasser för stökiga elever

Eleverna i klassrummet måste kompromisslöst tillåts få ro och koncentration till inlärningen, som inte får försakas på grund av bristande ambitioner hos andra elever som är högljudda eller på annat sätt orsakar störningsmoment. Elever som inte uppföljer ordningskraven i skolan eller på andra sätt har särskilda behov som gör det svårare för dem själva att fungera i en ordinarie klassrumsmiljö, samt försvårar för andra elever att bibehålla fokus i klassrummet, måste tillsättas mer specialresurser åt för att snabbt och resolut omvända slika benägenheter så att inte dessa individers möjligheter till utbildning går förlorad i ett allt för tidigt stadium.

Högre språkkrav inom kommunens omsorgsverksamheter

För att upprätthålla en god vårdkvalitet är det ytterst viktigt att det inte uppstår onödiga missförstånd mellan vårdgivare och vårdbrukare, eller mellan kollegor, utöver de normala och skäliga missförstånd som givetvis alltid kan uppstå. Därför bör Mariestads kommun som arbetsgivare, för både de anställdas arbetsmiljömässiga villkor och i deras möte med våra äldre, eftersträva att språket inte ska kunna utgöra ett hinder för upprätthållandet av det enskilda boendets vårdkapacitet.

Stärkt kameraövervakning i Mariestad

Vi behöver en ökad kameraövervakning i kommunen för att kunna leverera en förhöjd trygghetskänsla hos kommunens invånare, och en möjlig fortgång av vårt fina förenings- och näringsliv i Mariestad. Och där kommunen också kan samarbeta med de privata näringsidkarna och organisationerna för att uppmuntra även dessa till att utöka sin egen bevakning. Det är också en väldigt viktig värderingsfråga. Detta ämne kan inte begränsas till att enbart kretsa kring förebyggande åtgärder för brottsligheten. Brottsofferperspektivet är lika viktigt här; där den människa som blir utsatt för en lagvidrig kränkning av sin integritet eller egendom, kan få uppleva en liten dos av upprättelse genom att gärningsmannen identifieras och får svara för påföljderna av sina handlingar.

Aktuellt

Sverigedemokraterna vill ha Mary Kihlboms Torg

MARYS FOTO: © DAGENS NYHETER Sverigedemokraterna Mariestad önskar hedra och föreviga minnet av Mary Kihlbom och hennes gärning för att bevara Gamla Stan till eftervärlden. Därför har vi nu motionerat till Kommunfullmäktige om att Gamla Torget bör döpas om till Mary Kihlboms Torg. Genom att frambesvärja århundraden av näringsliv, kulturliv och personligheter i Gamla Stan […]

läs mer

En ny epok inleds i Skaraborg

Under lördagen har Mariestads Sverigedemokrater deltagit i den sedvanliga distriktsstämman för SD Skaraborg där ny distriktsstyrelse, valberedning och landsdagarombud ska väljas för de kommande två åren. Efter att distriktsordförande Josef Fransson öppnat mötet tog vår inbjudna gäst Fredrik Lindahl, riksdagsledamot tillika distriktsordförande i Stockholms län, kommandot som mötesordförande för distriktsstämman. Josef Fransson redogjorde för distriktets […]

läs mer

Trevligt besök i helgen!

Självklart var SD Mariestad på plats under söndagen, när vår nationella partisekreterare Mattias Bäckström Johansson och en av våra nya riksdagsledamöter Elsa Widding var på angenämt besök i Skaraborg, och där de togs emot av drygt sextio skaraborgska sverigedemokrater. Eftermiddagen fylldes av föreläsningar, frågestunder/diskussioner och även lättsamt samkväm med våra prominenta gäster. Ett av de […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skaraborg